CAD OUTLET

Konstruktor 6 PN – PRO

1 890,00  2 324,70 

Konstruktor jest modułowym systemem wspomagającym pracę projektanta konstrukcji. Program obecny na rynku od 2000 r., systematycznie modyfikowany oraz poszerzany o coraz to nowe moduły stał się najczęściej wykorzystywanym programem komputerowym przez polskich konstruktorów budowlanych. Konstruktor jest prekursorem innowacyjnej idei programu zbudowanego ze współpracujących ze sobą modułów, które jednocześnie mogą działać niezależnie od siebie. Pozwala to użytkownikowi na racjonalny wybór i zakup poszczególnych modułów w zależności od aktualnych potrzeb.

PAKIET KONSTRUKTOR PN – PRO (12 modułów + 4 DXF)

o Moduł podstawowy + obciążenia
o Belka żelbetowa + Rysunki DXF
o Słup żelbetowy + Rysunki DXF
o Belka stalowa
o Słup stalowy
o Fundamenty bezpośrednie + Rysunki DXF
o Konstrukcje murowe
o Wiązary dachowe drewniane
o Schody płytowe + Rysunki DXF
o Płatew stalowa
o Profile stalowe
o Rama 2D

WYMAGANIA SYSTEMOWE

 • Procesor Intel Core 2 Duo lub AMD Athlon II
 • 3 GB pamięci operacyjnej
 • 3 GB wolnego miejsca na dysku
 • karta graficzna kompatybilna z OpenGL, 1GB RAM
 • system: Windows 10 lub Windows 8.1 lub Windows 7 SP1 (zalecany Windows 10 64-bit)

 

Opis

Program Konstruktor ma na celu wspieranie architektów i inżynierów budownictwa w projektowaniu konstrukcji budowlanych. Swą tematyką obejmuje obliczanie i wymiarowanie wg aktualnych przepisów normowych konstrukcji stalowych, konstrukcji żelbetowych, konstrukcji murowych, konstrukcji drewnianych, zawiera moduły z geotechniki oraz fizyki budowli. Program Konstruktor jest obecny na rynku od kilku lat. Początkowo znalazły się w nim moduły do obliczeń statycznych (układy prętowe 2D) i wymiarowania konstrukcji żelbetowych i stalowych (belka, słup, fundamenty, płatew). W dalszej kolejności były wprowadzanie moduły z geotechniki (Stateczność skarp i zboczy, Pale) oraz konstrukcji drewnianych (Wiązary drewniane). Jednocześnie sukcesywnie dodawane w poszczególnych modułach obsługę rysunków DXF. W przyszłości chcielibyśmy rozszerzać tą ofertę, tak aby program mógł wspomagać konstruktora na każdym etapie jego pracy. Każdy z modułów programu można nabyć niezależnie. Daje to zatem szansę stworzenia optymalnego dla siebie programu konstrukcyjnego, który będzie można stale rozszerzać w miarę powiększających się potrzeb. Konstruktor jest programem nadrzędnym, zarządzającym pozostałymi modułami. Jest on jedynym programem który zawsze wchodzi w skład pozostałych. Moduł zarządzający jest konieczny przy pierwszym zakupie jakiegokolwiek modułu programu Konstruktor. W skład modułu zarządzającego wchodzi moduł “Obciążenia”.

PAKIET KONSTRUKTOR 6 PN – PRO (12 modułów + 4 DXF)

o Moduł podstawowy + obciążenia
o Belka żelbetowa + Rysunki DXF
o Słup żelbetowy + Rysunki DXF
o Belka stalowa
o Słup stalowy
o Fundamenty bezpośrednie + Rysunki DXF
o Konstrukcje murowe
o Wiązary dachowe drewniane
o Schody płytowe + Rysunki DXF
o Płatew stalowa
o Profile stalowe
o Rama 2D

Konstruktor – Moduł zarządzający + obciążenia PN-EN

Moduł ogólny Konstruktora to program do zarządzania projektami, nadzoru nad ich strukturą, oraz archiwizacji wykonanych obliczeń. Dodatkowo odpowiada on za przekazywanie danych i wyników między poszczególnymi elementami systemu. W skład programu wchodzą elementy do przeglądania i drukowania wyników obliczeń z poszczególnych modułów systemu. Program wyposażono w funkcje optymalizacji w zakresie ekonomii wydruku oraz narzędzia przeszukiwania, w postaci „drzewa projektu”. Moduł zarządzający posiada zintegrowaną funkcjonalność modułu Obciążenia i Obciążenia Eurokod PN-EN. Funkcjonalność tych modułów pozwala na wykonywanie tabelarycznych zestawień obciążeń z wykorzystaniem podstawowych norm obciążeniowych. Moduły służą do wyznaczania obciążeń stałych, zmiennych, obciążenia śniegiem i wiatrem wg najnowszych norm PN oraz Eurokodowych PN-EN, a także odpowiadających im współczynników obciążenia.

Podstawowe zadania modułu:

• Zarządzanie projektami (tworzenie, usuwanie, modyfikacje, archiwizacja).
• Integracja i wymiana danych między modułami.
• Zarządzanie elementami projektu (tworzenie, np. usuwanie elementów typu słup, rama, belka itp.)
• Graficzna prezentacja struktury projektu.
• Przekazywanie danych geometrycznych, obciążeń i wyników między , elementami (technika przeciągnij i upuść)
• Generowanie raportów w formacie własnym i HTML(czytanym przez MS Word), komunikacja z przeglądarką raportów.
• Wyznaczanie obciążeń stałych, zmiennych, obciążenia śniegiem, oblodzeniem, wiatrem oraz obciążenia pojazdami według norm PN.
• Wyznaczanie obciążeń stałych, zmiennych, obciążenia śniegiem i wiatrem według najnowszych norm Eurokodowych PN-EN, a także odpowiadających im współczynników obciążenia.

Zobacz pełny opis na stronie producenta >>

Konstruktor – Belka żelbetowa

Moduł należy do grupy programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji żelbetowych. Program umożliwia analizę statyczną i wymiarowanie (stan graniczny nośności i użytkowania) wieloprzęsłowych, ciągłych belek żelbetowych, o dowolnym przekroju i dowolnym schemacie statycznym (z uwzględnieniem podpór sprężystych), oraz automatycznym doborem zbrojenia. Wymiarowanie wykonywane jest wg najnowszej normy: PN-B-03264: 2002. Program umożliwia prowadzenie pełnej kombinatoryki obciążeń. Zbrojenie podłużne i poprzeczne belki dobierane jest z warunku nośności oraz ze względu na rysy ukośne i prostopadłe do osi elementu. Przy doborze zbrojenia na zginanie i ścinanie uwzględniane są także wszystkie podstawowe warunki konstrukcyjne. W module sprawdzane jest również ugięcie całej belki w stanie zarysowanym. Program wymiaruje elementy belkowe policzone w Ramie 2D. Na bazie wykonanych obliczeń statycznych i wymiarowania program może wykonać automatycznie rysunek wykonawczy w formacie DXF.

Opcja automatycznego rysunku wykonawczego (w formacie DXF) do modułu Konstruktor – Belka żelbetowa, pozwala na automatyczne wykonanie na podstawie obliczeń statycznych i wymiarowania, pełnego rysunku konstrukcyjnego ciągłych belek żelbetowych o przekroju prostokątnym, teowym, półteowym i dwuteowym z uwzględnieniem jedno lub dwustronnych wsporników. Rysunek zawiera: schemat statyczny belki, widok zbrojenia, wszystkie charakterystyczne przekroje, „wyrzucone zbrojenie” , wykaz stali zbrojeniowej oraz wszystkie niezbędne opisy i wymiarowania.

Zobacz pełny opis na stronie producenta >>

Konstruktor – Słup żelbetowy + DXF

Moduł Słup żelbetowy należy do grupy programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji żelbetowych. Program umożliwia analizę statyczną, wymiarowanie i sprawdzanie nośności słupów żelbetowych o dowolnym kształcie przekroju, dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych. Wymiarowanie wykonywane jest wg normy: PN-B-03264: 2002. Sprawdzanie nośności słupów w dwukierunkowym stanie obciążenia z wykorzystaniem dokładnej metody normowej i uwzględnieniem wpływu smukłości. Moduł umożliwia wyznaczanie długości wyboczeniowej wg PN-B-03264: 2002. Możliwość dowolnego definiowania schematu podparcia i dowolnego obciążenia słupa. Program wymiaruje elementy słupowe policzone w module Rama 2D.

Program Konstruktor – Słup żelbetowy można rozszerzyć o opcję automatycznego rysunku wykonawczego (w formacie DXF) przez zakup odpowiedniego modułu Rysunki DXF. Pozwala on na automatyczne wykonanie na podstawie obliczeń statycznych i wymiarowania, pełnego rysunku konstrukcyjnego słupów żelbetowych o przekroju prostokątnym. Program wykonuje rysunki słupów pośredniej lub ostatniej kondygnacji z uwzględnieniem występowania rygli jedno lub dwustronnych oraz zmniejszonej szerokości słupa wyższej kondygnacji. Rysunek zawiera: dwa widoki zbrojenia, charakterystyczny przekrój słupa, „wyrzucone zbrojenie” , wykaz stali zbrojeniowej oraz wszystkie niezbędne opisy i wymiarowania.

Zobacz pełny opis na stronie producenta >>

Konstruktor – Belka stalowa

Moduł Belka stalowa należy do grupy programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji stalowych. Program umożliwia analizę statyczną, wymiarowanie i sprawdzanie nośności (stan graniczny nośności i użytkowania) dowolnie obciążonych, stalowych belek wieloprzęsłowych wykonanych z profili walcowanych. Wymiarowanie wykonywane jest wg normy: PN-90/B-03200. Moduł umożliwia prowadzenie pełnej kombinatoryki obciążeń. Dodatkowo sprawdzana jest nośność środnika nad podporami i pod siłami skupionymi.

Zobacz pełny opis na stronie producenta >>

Konstruktor – Słup stalowy

Moduł Słup stalowy należy do grupy programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji stalowych. Moduł umożliwia analizę statyczną i wymiarowanie jednogałęziowych słupów stalowych, dwukierunkowo ściskanych i rozciąganych mimośrodowo, sprawdzanie wszystkich warunków nośności z uwzględnieniem możliwości zwichrzenia, utraty stateczności oraz wykorzystaniem rezerwy plastycznej. Podczas wymiarowania uwzględnia również sprawdzanie ścinania. Wymiarowanie wykonywane jest wg normy: PN-90/B-03200. Możliwość dowolnego definiowania schematu podparcia i dowolnego obciążenia słupa. Moduł pozwala na wprowadzanie stalowych przekrojów blachownicowych. Program wymiaruje stalowe elementy prętowe policzone w module Rama 2D.

Zobacz pełny opis na stronie producenta >>

Konstruktor – Fundamenty bezpośrednie + DXF

Moduł należy do grupy programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji żelbetowych oraz zagadnień z geotechniki. Program umożliwia sprawdzanie nośności gruntu w poziomie posadowienia i na poszczególnych warstwach, obliczania naprężeń w narożach fundamentu, wymiarowania podstawy na zginanie, sprawdzania stateczności lokalnej na obrót i przesuw, sprawdzenia nośności na przebicie oraz analizy osiadań posadowień bezpośrednich z uwzględnieniem uwarstwienia gruntu i pracy przestrzennej fundamentu. Program pozwala na obliczanie stóp prostopadłościennych, trapezowych, kielichowych, schodkowych, okrągłych i ław fundamentowych. Uwzględnione normy: PN-83/B-03020 i PN-B-03264: 2002. Przy sprawdzaniu stateczności program umożliwia uwzględnienie tarcia i oporu bocznego zasypki. Program pozwala na pobieranie gotowych zestawów obciążeń z modułu Rama 2D.

Opcja automatycznego rysunku wykonawczego (w formacie DXF) do modułu Konstruktor – Fundamenty bezpośrednie pozwala na automatyczne wykonanie na podstawie obliczeń statycznych i wymiarowania, pełnego rysunku konstrukcyjnego ław fundamentowych, stóp prostopadłościennych, trapezowych, schodkowych, kielichowych i okrągłych. Rysunek zawiera: rzut fundamentu, dwa prostopadłe przekroje pionowe fundamentu, przekrój zbrojenia wyprowadzonego do słupa, „wyrzucone zbrojenie” , wykaz stali zbrojeniowej oraz wszystkie niezbędne opisy i wymiarowania. W module automatycznie ustalana jest długość prętów wyprowadzanych do słupa potrzebna do zakotwienia zbrojenia.

Zobacz pełny opis na stronie producenta >>

Konstruktor – Konstrukcje murowe

Moduł należy do grupy programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji murowych. Program przeznaczony do sprawdzania nośności podstawowych konstrukcji murowych takich jak:

 • Ściany o definiowanej długości wspornikowe lub wolnopodparte
 • Pasmo ściany o szerokości 1 m wspornikowe lub wolnopodparte
 • 13 typów filarów murowych wolnopodpartych lub wspornikowych

Zobacz pełny opis na stronie producenta >>

Konstruktor – Wiązary dachowe

Moduł Wiązary dachowe należy do grupy programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji drewnianych. Umożliwia analizę statyczną i wymiarowanie 32 podstawowych typów, parametrycznie zdefiniowanych dwuspadowych schematów statycznych wiązarów. Podczas obliczeń mogą być uwzględnione wpływy podatnych podpór sprężystych na statykę konstrukcji. Wymiarowanie wykonywane jest wg normy: PN-B-03150: 2002 z uwzględnieniem aktualnych zmian.

Moduł umożliwia:

 • automatyczny dobór grup obciążeń,
 • rozkład poszczególnych typów obciążeń na krokwie,
 • wprowadzanie i modyfikację współczynników osłabienia przekroju i współczynników wyboczenia,
 • uwzględnianie wpływu podpór sprężystych w obliczeniach statycznych a także obliczanie przemieszczeń z uwzględnieniem wpływu ścinania,
 • pełzania i wilgotności.

Program pozwala również na wymiarowanie elementów prętowych policzonych w Ramie 2D.

Zobacz pełny opis na stronie producenta >>

Konstruktor – Schody płytowe żelbetowe + DXF

Program Schody płytowe żelbetowe należy do grupy programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji żelbetowych. Program przeznaczony jest dla konstruktorów oraz architektów do szybkiego wykonania kompleksowego projektu technicznego (architektoniczno – budowlanego) monolitycznych schodów płytowych. Pozwala na zaprojektowanie wg aktualnie obowiązujących przepisów biegów i spoczników, żelbetowych schodów płytowych oraz ich analizy statycznej i wymiarowania (stan graniczny nośności i użytkowania). Wymiarowanie wykonywane jest wg normy: PN-B-03264: 2002. Program dodatkowo charakteryzuje się automatyką doboru grubości płyty biegu w zależności od jej rozpiętości oraz automatycznie dobiera parametry obciążenia w zależności od typu i rodzaju pomieszczenia. Dobór zbrojenia wykonywany jest na podstawie warunku nośności, warunków użytkowych (wielkości rys i ugięcia) oraz z uwzględnieniem wszelkich warunków konstrukcyjnych.

Opcja automatycznego rysunku wykonawczego (w formacie DXF) do modułu Konstruktor – Schody płytowe pozwala na automatyczne wykonanie na podstawie danych geometrycznych, obliczeń statycznych i wymiarowania, pełnego rysunku konstrukcyjnego żelbetowych schodów płytowych wraz ze spocznikiem dolnym i górnym. Rysunek zawiera: przekrój schodów i spoczników z rozłożeniem zbrojenia, przekrój wieńca, „wyrzucone zbrojenie” , wykaz stali zbrojeniowej oraz wszystkie niezbędne opisy i wymiarowania. Sposób konstruowania zbrojenia głównego schodów (kilka różnych typów zbrojenia), uzależniony jest od stosunku długości poszczególnych spoczników i biegu. Na rysunku podawane są rzędne konstrukcji i stanu wykończonego dla jednego lub wielu analogicznych schodów.

Zobacz pełny opis na stronie producenta >>

Konstruktor – Płatew stalowa

Moduł należy do grupy programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji stalowych. Przeznaczony jest do obliczeń statycznych i wymiarowania jednoprzęsłowych belek stalowych obciążonych w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach. Przejrzysty i intuicyjny moduł wprowadzania danych w znacznym stopniu zapewnia komfort pracy z tym programem. W module “Płatew stalowa” przewidziano możliwość zadawania podstawowych typów obciążeń występujących dla tego typu konstrukcji. W programie przewidziano możliwość wprowadzenia obciążenia wyjątkowego w postaci sił skupionych, obciążenia śniegiem, wiatrem i ciężarem własnym. Obciążenia wizualizowane są na ekranie monitora w formie skalowanego rysunku 3D. Wymiarowanie belki stalowej przeprowadzone jest zgodnie z PN-90/B-03200 z uwzględnieniem zwichrzenia lub bez. Przy wymiarowaniu program może korzystać z rozbudowanej biblioteki przekrojów stalowych. W wyniku wymiarowania otrzymujemy sprawdzenie nośności przyjętego przekroju oraz maksymalną strzałkę ugięcia. Tak jak wszystkie elementy wchodzące w skład systemu wspomagania projektowania “Konstruktor”, program zawiera moduł interaktywnej wizualizacji geometrii belki stalowej.

Zobacz pełny opis na stronie producenta >>

Konstruktor – Profile stalowe

Program Profile stalowe jest przeznaczony do obliczeń konstrukcji stalowych w szczególności sprawdzania nośności jednogałęziowych prętów stalowych o stałym przekroju dla następujących stanów obciążenia: rozciąganie, ściskanie, zginanie dwukierunkowe, rozciąganie ze zginaniem, ściskanie ze zginaniem

Program sprawdza nośność dla następujących przekrojów prętów: dwuteowniki walcowane ( I, IPE, HEB, HEA ), dwuteowniki spawane ( monosymetryczne), spawane przekroje skrzynkowe (monosymetryczne), teowniki spawane, rury okrągłe, rury kwadratowe i prostokątne, kątowniki i teowniki walcowane, połówki dwuteowników walcowanych.

Program sprawdza nośność prętów stalowych wg PN-90/B-03200. W przypadku zginania przekrojów monosymetrycznych oś y pokrywa się z osią symetrii, a oś x przekroju jest osią większego momentu bezwładności. W przypadku zginania kątownika następuje rozkład momentów na zginanie względem głównych osi bezwładności przekroju. Obliczenia są wykonywane dla gatunków stali: St0S, St3S, St4S, 18G2, 18G2AV, w przypadku rur dodatkowo dla stali R35 i R45 oraz dla stali o dowolnej wytrzymałości obliczeniowej fd.

Zobacz pełny opis na stronie producenta >>

Konstruktor – Rama 2D

Moduł Konstruktor – Rama 2D przeznaczony jest do płaskiej analizy statycznej w zakresie liniowo-sprężystym, dowolnych układów prętowych, z uwzględnieniem konstrukcji hybrydowych, zaawansowanej kombinatoryki obciążeń, oraz przekrojów o zmiennej geometrii. Program Konstruktor – Rama 2D zawiera generatory podstawowych układów statycznych (ram wielokondygnacyjnych i wielonawowych, kratownic, wiązarów dachowych, łuków, belek itp.). Moduł pozwala na zadawanie wszystkich podstawowych obciążeń: skupionych, ciągłych, termicznych i kinematycznych oraz wprowadzanie różnych typów podparć w tym również sprężystych. Zawiera on gotowe biblioteki materiałów i profili stalowych oraz bibliotekę profili użytkownika. Program umożliwia przekazywanie wyników obliczeń statycznych do modułów wymiarujących. Moduł Rama 2D jest podstawowym składnikiem systemu wspomagania projektowania Konstruktor, przeznaczonym do obliczeń statycznych płaskich układów prętowych. Wraz z programami “Belka żelbetowa”, “Słup żelbetowy” i “Stopa żelbetowa” stanowi kompleksowy, podstawowy pakiet do obliczania i wymiarowania płaskich, żelbetowych układów prętowych. Wraz z modułami do tworzenia (na podstawie przeprowadzonych obliczeń i wymiarowania) rysunków konstrukcyjnych w formacie DXF, pozwala na przejęcie przez komputer całości prac związanych z projektowaniem, od etapu zbierania obciążeń, do ich wyniku w postaci rysunków wykonawczych.

Zobacz pełny opis na stronie producenta >>